24 NOV 2021 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 677 VIEWS

แอมเวย์รับรางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

22 พฤศจิกายน 2564

 

AW-Amway_CSR_AMCHAM_AWARD2021-Hires.jpg

แอมเวย์ย้ำจุดยืนร่วมดูแลสังคมให้แข็งแรง คว้ารางวัล “องค์กรที่มีผลงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

แอมเวย์ประเทศไทย รับรางวัล "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564" (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2021) ในระดับโกลด์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของแอมเวย์ในด้านการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในสังคมไทย และสร้างคุณค่าให้กับเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยในปี 2564 ได้ดำเนินโครงการฟาร์มสุขภาพของหนูต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยให้การสนับสนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 22 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานเพื่อให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยสำหรับทำเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าโภชนาการอย่างยั่งยืนสำหรับเด็กนักเรียน ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2562-2564) ได้ส่งเสริมสุขภาพเด็กในพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคใต้ และภาคเหนือกว่า 8,600 คน นอกจากนี้ แอมเวย์ยังได้ร่วมบรรเทาวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในด้านต่างๆ ด้วย อาทิ การสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และช่วยเหลือชุมชน