18 MAY 2022 คอร์ปอเรตและกิจกรรมเพื่อสังคม 2 นาทีในการอ่าน 208 VIEWS

รายงานประจำปี มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พ.ศ. 2564 | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2565

รายงานประจำปี

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย พ.ศ. 2564
พันธกิจเพื่อสังคมไทย เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการตอบแทนบุญคุณของสังคมไทยนับตั้งแต่ เริ่มก่อตั้งธุรกิจ และในปี 2545 บริษัทได้ก่อตั้ง “มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย” ขึ้น โดยความร่วมมือของนักธุรกิจแอมเวย์ เพื่อเป็นศูนย์รวมในการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลสู่สังคมไทย และได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทตลอดชีพ ในปี 2546

รายนามคณะกรรมการ

CSR_Jun2022_no01.png

คุณกิจธวัช ฤทธีราวี
ประธานกรรมการ

CSR_Jun2022_no02.png

พล.ร.อ.โสภณ บุญชม
รองประธานกรรมการ

CSR_Jun2022_no03.png

คุณธัณย์จิรา พื้นชมภูจิรโชติ
กรรมการ

CSR_Jun2022_no04.png

คุณถิราภรณ์ เพชราภินันท์
กรรมการ

CSR_Jun2022_no05.png

คุณภารดี ปิยนันทวารินทร์
กรรมการ

CSR_Jun2022_no06.png

คุณทศพร นิษฐานนท์
กรรมการ

CSR_Jun2022_no07.png

คุณวาณีรัตน์ แก้ววิเชียร
กรรมการ

CSR_Jun2022_no08.png

คุณชนิตา สุวัตถี
กรรมการและเหรัญญิก

CSR_Jun2022_no09.png

คุณธนัชพร คุณรังษี
กรรมการและเลขานุการด้วยความร่วมมือของนักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกในปี 2564 ที่ผ่านมา 

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ดังนี้

CSR_Jun2022_H1.jpg

มูลนิธิฯ ร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจัดทำโครงการ “ฟาร์มสุขภาพของหนู” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการส่งเสริมด้านโภชนาการที่ดี มีพัฒนาการตามวัย และส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ความรู้เพื่อขยายความเข้มแข็งสู่ชุมชน โดยในปี 2564 มีนักเรียน 3,185 คน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 22 แห่งของพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 33 และ 34 เข้าร่วมโครงการ

CSR_Jun2022_body1.jpg

ในปีพ.ศ. 2565 นี้ มูลนิธิได้ขยายพื้นที่ฟาร์มสุขภาพของหนูต่อเป็นปีที่ 4 ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อร่วมส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 22 แห่ง ภายใต้การดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 22 และ 24


CSR_Jun2022_H2.jpg


CSR_Jun2022_body21.jpgCSR_Jun2022_body22.jpg

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมี ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ร่วมช่วยเหลือทั้งในด้านการดูแลผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านความเป็นอยู่ ดังนี้

  • มอบเงิน 2,000,000 บาท ให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อจัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow จำนวน 10 เครื่อง มอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน
  • มอบเงิน 275,000 บาท ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารในพระสังฆราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนการผลิตเครื่อง Oxygen High Flow พร้อมระบบมอนิเตอร์ทางไกล เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลที่ขาดแคลน ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามอาการและปรับการทำงานของเครื่องได้ผ่านแอปพลิเคชัน จึงช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
  • ส่งต่อลังกระดาษกว่า 25,000 กิโลกรัม ให้แก่บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) นำไปรีไซเคิลเพื่อเปลี่ยนเป็นเตียงกระดาษสนาม 
  • มอบข้าวหอมมะลิแอมเวย์ 3,855 กิโลกรัม พร้อมอาหารปรุงสำเร็จ 3,522 กล่อง ให้แก่ชุมชนวัดทองสัมฤทธิ์ ชุมชนสามัคคีพัฒนา และชุมชนริมคลองกะจะ รวม 771 ครัวเรือน 


CSR_Jun2022_H3.jpg

มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยร่วมสนับสนุนให้เด็กไทยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการมอบทุนสนับสนุนการจัดซื้อหนังสือใหม่ รวมถึงทุนในการจัดทำหนังสือเสียงประเภทนิทานสำหรับห้องสมุดแอมเวย์และห้องสมุดมูลนิธิต่างๆ จำนวน 143 แห่งทั่วประเทศ

ผลสรุปสถิติความช่วยเหลือ ปี 2564

เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 34,768 คน

แอมเวย์พร้อมให้ความช่วยเหลือและยืนเคียงข้างสังคมไทย อีกทั้งร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง

คลิกเพื่ออ่านฉบับเต็ม

ClickICON.png

CSR_Jun2022_H4.png

CSR_Jun2022_table01.jpg

CSR_Jun2022_table02.jpg

CSR_Jun2022_table03.jpg


CSR_Jun2022_H5.png

ผู้สนับสนุนมูลนิธิ ประจำปี 2564

ยอดเงินบริจาค 100,000 - 199,999 บาท

คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน์ บุญอริยะ

ยอดเงินบริจาค 50,000 - 99,999 บาท

คุณสุภาพร - คุณธวัชชัย อินทร์ขาว

ยอดเงินบริจาค 20,000 - 49,999 บาท

คุณจรูญพงศ์ - คุณช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ 

คุณวิศรุต โรจนเมธากุล 

คุณอรพรรณ จำรูญศิริ 

นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์ - พจ.ชญานิษฐ์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ 

คุณเรวดี - คุณอัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย 

คุณประสิทธิ์ - คุณฤดี อ้วนเจริญ

คุณชัยณรงค์ ผสมทรัพย์ 

คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล 

คุณจริยา ศิริสวัสดิ์

คุณสุพรรณี สุวรรณ - คุณจีรพงค์ ใจห้าว 

คุณเอกประสิทธิ์ สังหาร - คุณสุภาตรี สุวรรณ 

คุณชมภัสสร กุจิรพันธ์

คุณเบญจพร นิธโยธาน - คุณกำธร จิรทรานนท์ 

คุณรุ่งนภา ขาวเรือง 

คุณสมถวิล - คุณมานิตย์ กำแหงมิตร 

คุณภัคภร - คุณภวัต รวมสุวรรณ 

คุณพรทิพย์ - คุณพงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี 

คุณวีระศักดิ์ - คุณศิริรัตน์ คุณานนท์วรกุล


ผู้สนับสนุนมูลนิธิต่อเนื่อง 5 ปี

คุณขนิษฐา แก้วทวีทรัพย์ - นพ.วิชาญยุทธ ช่างประดับ 

คุณนาคมัลลิกา - คุณสถาพร ดวงแก้ว 

คุณสาวิตร ถังมณี - คุณกัญจพร ศรีบัณฑิตกุล

คุณอาริดา จันทร์แจ่ม

คุณณัชปภา ประธานทิพย์

คุณมนสิณีย์ มานพรัตนากูล

คุณวาสนา สมสอน - คุณพงษ์พันธ์ สิงห์คู่

น.ท.นพ.ศักดา - น.อ.พญ.ภัทรวดี นาราวงศ์

พ.อ.(พิเศษ) พญ.เสาวณี - พล.ต.นพ.อรสิทธิ์ ปุณณะนิธิ

คุณละเอียด ประพันธดารา

คุณภักดี - คุณณัฐกัญญา เอกรัตนณัฐ

คุณสุมาลี - คุณชัยณรงค์ พฤกษากร

คุณวิไลลักษณ์ รัตนศิรินทรวุธ

คุณปกรณ์ บุญศรีสมบัติ

คุณชมภูนุช บุตรพรม

คุณอัมพวัน - คุณเอื้อน วรกรรณ์

คุณนิธิโรจน์ พรสุวรรณเจริญ - คุณมยุรี สุวรรณเจริญ

คุณอรพรรณ จำรูญศิริ

นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์ - พจ.ชญานิษฐ์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ

คุณณภัทร - คุณวิจักษณ์ พิทักษ์กชกร

คุณนคกร ปัณฐโพธิกร - คุณวีรีย์ ชัยปิยะไพศาล

นพ.เจนวิทย์ - คุณสุภาวรรณ คลังสุวรรณ

คุณนท ชุติโสวรรณ - คุณธัญวรัตม์ ชัยเลิศ

คุณกมลรัตน์ ใต้ธงชัย

คุณสายวรีย์ - คุณพลัฏฐ์ พัชรการัณย์

คุณอรพินท์ วัชรเวชศฤงคาร - คุณมนตรี ศรีสง่า

คุณสุจินตนา ขยันยิ่ง - คุณปานเทพ ศรีไสว

คุณนงนุช เกษอุดมทรัพย์

คุณพรทิพย์ - ดร.พงษ์ศักดิ์ อัจจิมารังษี

คุณณภพภัทร รัชชานนท์กุล -

คุณอารดา อัศดร์วานิชชากร

คุณพรเทพ - คุณวรวรรณ สมวงษ์

คุณวีระศักดิ์ - คุณศิริรัตน์ คุณานนท์วรกุล

คุณยศพร - คุณวันเพ็ญ นิติพัฒนาภิรักษ์

คุณเบญจวรรณ - คุณธวัชชัย เวชอภิกุล

คุณปณัสญา ยาละมาย

คุณธัลฐภรณ์ วชิรรมณียกุล

คุณสุทธิลักษณ์ ศิริสวัสดิ์

คุณศิรวัฒน์ ชลธีไพบูลย์ - คุณกมนนิษฐ์ เมธีรัตนพัฒน์

คุณเรวดี - ศ.ดร.อัณณพ ปาลวัฒน์วิไชย

คุณพรประสิทธิ์ เลิศชัยเจริญพร - ภญ.เกลียวกมล บุญยืน

คุณดวงเดือน ลิ้มสุธาโภชน์ - คุณพรณรงค์ ลิ้มปิยวรรณ

คุณรักชนก รุ่งเรือง - คุณสถาพร อาแว

คุณดารุณี พัวพงศกร

คุณรัตนา พัวพงศกร

คุณเรณู - คุณประพันธ์ เวศม์บริสุทธิ์

คุณนิ่มรัตน์ นะมิ - คุณสมศักดิ์ ยามันสะบีดีน

คุณไพรรินทร์ หมุนคำ

คุณรุจาภา สุขมากอนันต์ - คุณธนวัฒน์ ศรีชูศิลป์

คุณวีระนันท์ ศรีกิตติพงศ์ - คุณจักรพันธุ์ กังวานโส

คุณพิชิต - คุณพรทิพย์ โชคอำนวยสินชัย

คุณกัญรินทร์ - คุณประวีร์ กายราศกุลพัฒน์

คุณดลหทัย - คุณเอกชัย ธรรมดา

คุณอัฐวุฒิ อภิวุฒิฉลอง

คุณไพศาล เลิศฤดีพร

คุณรัตนกุล - คุณรุ่งสิน มหัทธนจาตุภัทร

คุณสุพีรา ศรีไสว

คุณจณิสตา - คุณธนสิทธิ์ จารุโชคภูริวัจน์

คุณสมฤกษ์ - คุณศรีประภา ประทุมสูตร

คุณวรารัตน์ ญาอัครวัฒน์

คุณชิตวัน แพทยานนท์

คุณจิราพรรณ์ - คุณณธีพัฒน์ จิรัฐวรโชติ

คุณกมลลักษณ์ ธนาปุญยสวัสดิ์ - คุณโอตโต ชาวฟูเบอเกอร์

คุณประสิทธิ์ - คุณฤดี อ้วนเจริญ

คุณนิภาพร - คุณสานิต บันโสภา

คุณชัยณรงค์ ผสมทรัพย์

คุณธัญรดา เพ็งพันธ์

คุณจันทรกานต์ จันทรโชตะ - คุณแพทริค จอรี่

คุณทินภาส คลี่สุนทร - คุณเรณู ผิวขำ

ทพญ.ธนพร เลิศศักดิ์ชัย

คุณกวิสรา เพียกขุนทด - คุณภูมิพัฒน์ แสนคำฟู

คุณมัสลิน จีระสุข - คุณวัชรินทร์ กาญจนฤทธิไกร

คุณกัญณมนพร พานทอง

คุณวิศาล - คุณทัดดาว ปัญจโสภกุล

ร.ท.ถวัลย์ - คุณพรธิรัตน์ เขียวไสว

คุณศรีจันทร์ บรรพวิจิตร

คุณวิไลภรณ์ - คุณพงศ์ธร มนูพิพัฒน์พงศ์

คุณศิริพรรณ - คุณวิโรจน์ บุญอริยะ

คุณสุเมธ - คุณสุพร ชัยสุวรรณรักษ์

คุณชิดชนก กิจเจริญ

คุณจรูญพงศ์ - คุณช่อทิพย์ บรมธนรัตน์

คุณจริยา ศิริสวัสดิ์

คุณสุจิตรา อามีน

คุณสุพรรณี สุวรรณ - คุณจีรพงค์ ใจห้าว

คุณภักตร์ศิริ รัตน์อนันต์

คุณปิยมาส ธรรมเจริญ

คุณชมภัสสร กุจิรพันธ์

คุณพิมพ์ยุภา เอี่ยมสะอาด

คุณวรรณกร ธนอารยชน

คุณสกาว ศรีสมาน

คุณเบญจพร นิธโยธาน - คุณกำธร จิรทรานนท์

คุณอมรรัตน์ สามารถ - คุณวสัน พันนารัตน์

คุณอมานี ศรีสมาน

คุณอัญชลินทร์ ญาอัครวัฒน์

คุณกรกนก ขาวเรือง

คุณทีฆทัศน์ ทรงธรรมานุภาพ

คุณพรพรหม หิรัญเมฆาวนิช -

คุณไอรินทร์ เดชคงคูณพิพัฒน์

คุณวันวิสาข์ เพ็ชร์แหน - คุณพิเชษฐ์ ธนทวี

คุณจารึก อ่อนกล่ำผล

คุณอัญชุลี เถียรกิตติ - คุณบัญชา ผาวันดี

คุณรมย์รวินท์ ศรีบานชื่น

คุณกรองกาญจน์ กันทะใจ - คุณเสริมชัย ขุนจันทร์

คุณสาวิตรี ผู้เจริญสุข

คุณวิทยา ทองเผือก

คุณภัทรศัย ภัทรพิพัฒน์

คุณชณิศนา ชลานุภาพ

คุณวิลาสิณี บุญเล

คุณธนาธิปัตย์ กลิ่นหอมรื่น

คุณสุภาวิดา เทพสมบัติ

คุณภัคภร - คุณภวัต รวมสุวรรณ

คุณอาภัสรา อุดมสินค้า - คุณเชาวโชติ วิชญาศิริ

คุณวัชรพงศ์ สุริยฐานวงศ์ - คุณพิฐชญาณ์ ธนศรีเวโรจน์

คุณภูมิปฐม เอี่ยมศรีทอง

คุณจารุวรรณ จิระภาค

คุณเจตต์ ศรีพันธ์พร

คุณชโลธร พรหมศิริรักษ์ - คุณภาวตี พุทธรัตน์

คุณสุจิรา หมัดพิทักษ์ - คุณเสน่ห์ อามีน

คุณนฤมล มีประเสริฐ

คุณฐิตินันท์ วงษ์สวัสดิ์

คุณสุรภา สมสมัย

คุณมณฑิชา สุคัสถิตย์

คุณชญานิศ ฟองนวล