22 FEB 2022 โอกาสทางธุรกิจ 2 นาทีในการอ่าน 371 VIEWS

ปัญหาการสมัครซ้ำของสามี - ภรรยา ในธุรกิจแอมเวย์ | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2565

ปัญหาการสมัครซ้ำ

ของสามี - ภรรยา ในธุรกิจแอมเวย์

“การสมัครร่วม” ในธุรกิจแอมเวย์ ทั้งผู้สมัครหลักและผู้สมัครร่วมต้องเป็นสามี - ภรรยากันเท่านั้น คำว่า “สามี - ภรรยา” หมายรวมถึง สามี - ภรรยาที่อยู่ร่วมกันโดยมีทะเบียนสมรส (นิตินัย) หรือว่าอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (พฤตินัย) ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติแอมเวย์ การสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์หรือสมาชิก สามีและภรรยาสมัครได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครแยกกันคนละหมายเลขได้ แต่ปัจจุบันบริษัทพบปัญหาการสมัครซ้ำกันของสามี - ภรรยาโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติแอมเวย์ สาเหตุเนื่องมาจากการที่ต่างคนต่างสมัคร

ตัวอย่างเช่น

สามีสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ก่อนโดยไม่มีชื่อภรรยาเป็นผู้สมัครร่วม ต่อมาภรรยาได้รับการสปอนเซอร์จากนักธุรกิจแอมเวย์ต่างสายงาน จึงสมัครเป็นนักธุรกิจแอมเวย์อีกหนึ่งหมายเลข หลังจากภรรยาสมัครเข้ามาแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำธุรกิจและมีการสปอนเซอร์ดาวน์ไลน์อย่างต่อเนื่องจนมีองค์กรอยู่จำนวนหนึ่ง

man_Banner_Mar22.png

line_Banner_Mar22.png

ในกรณีนี้การสมัครของภรรยาถือเป็นการละเมิดระเบียบปฏิบัติแอมเวย์เรื่องการสมัครซ้ำของสามี - ภรรยา เนื่องจากสามี - ภรรยาสามารถสมัครได้เพียงหมายเลขเดียวเท่านั้น ดังนั้น กรณีการสมัครในครั้งที่สองของภรรยาถือเป็นการสมัครที่ไม่ถูกต้อง บริษัทจะย้ายสายงานการสมัครในครั้งที่สอง (ในชื่อภรรยา) พร้อมทั้งองค์กรทั้งหมดกลับไปภายใต้สายงานเดิมของสามี

icon_Banner_Mar22.png


เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่าน ตรวจสอบข้อมูลการสมัครของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) โดยการกรอกเลขที่บัตรประชาชนของคู่สมรส ลงในใบสมัครเพื่อตรวจสอบสถานภาพของคู่สมรสว่าได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสมัครก่อนอยู่แล้วหรือไม่

Body_Banner_Mar22.png

หากท่านไม่กรอกข้อมูลเพื่อตรวจสอบ บริษัทถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ตรวจสอบและยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามระเบียบและจรรยาบรรณว่าด้วยการสมัครซ้ำของบริษัทได้ในทุกกรณี

ปัญหาเพียงเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ แม้ดูเหมือนไม่น่าจะเป็นปัญหาในการทำธุรกิจ แต่หากท่านละเลยก็สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรของท่านได้ ดังนั้น การทำธุรกิจอย่างรอบคอบจึงน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาต่างๆ ได้

กฎจรรยาบรรณของแอมเวย์ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ ดังนั้น ทุกท่านจึงควรศึกษาและให้ความสำคัญกับกฎจรรณยาบรรณ เพราะการปฏิบัติตามกฎจะช่วยให้ธุรกิจของทุกท่านเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ อีกทั้งท่านยังสามารถส่งมอบธุรกิจที่มีอนาคตนี้ให้กับลูกหลานของท่าน ให้สมกับวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “แอมเวย์...เพื่อคุณ เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า” นอกจากนี้ ยังเป็นการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกด้วย