14 JUN 2022 ประกาศเกียรติคุณ 2 นาทีในการอ่าน 396 VIEWS

รายชื่อนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเข็มเงิน-แพลตินัม | นิตยสารอะชีฟ ฉบับกรกฎาคม 2565

รายชื่อนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับแพลตินัม เข็มทอง และเข็มเงิน

infox2.png

PH.png
Jul22_platinum_01.jpgJul22_platinum_02.jpg
ศุภชัย ถาพรพาส - สุรีรัตน์ พงษ์สุวรรณ์

ชลบุรี

(สุตันหยง วงศ์ราษี - สุริยา บุตรโชติ)

ฐิติญา ไตรโสรัส - อภินันท์ ชอุ่มชัยศิริ

นนทบุรี

(น้ำเพชร วันชัย)


Jul22_platinum_03.jpg Jul22_platinum_04.jpg
ภาณุพงศ์ มุขสมบัติ - มณฑกานต์ กาญจนาภา

กรุงเทพฯ

(ธนณัฐ บุญประสิทธิ์)

วารี - วิชา มาลัย

ยโสธร

(ปราโมทย์ มูลโต - อัจฉรา ป้องศรี)


Jul22_platinum_05.jpg Jul22_platinum_06.jpg
นคนันท์ จันทร์นิ่ม - ปิยพงศ์ ตุลาธร

นครศรีธรรมราช

(พรรวจี จันทร์นิ่ม - ศักดิ์ชัย คำแก้ว)

ลัลน์ลลินน์ - สรสิทธิ์ ห้วยกัญจน์

สระแก้ว

(ณัฏฐ์ - วรรณวณิช ภัสสรธนาพิชัย)


Jul22_platinum_07.jpg Jul22_platinum_08.jpg
สุวรรณี - ธงกิจ ปิตากุลดิลก

นครศรีธรรมราช

(กชพร ศรีเรืองเดช - สุวิทย์ ศรีษะแก้ว)

ลดาวัลย์ วัฒนะนาวิน - ราเชนทร์ จันทรจิตร

ยะลา

(อังคณา จันทรจิตร)


Jul22_platinum_09.jpg Jul22_platinum_10.jpg
พงษ์ศักดิ์ - พรทิพย์ ประสานศักดิ์

กรุงเทพฯ

(มานะ - สสิฏา สายท่าเสา)

ภุชพล สูงเพีย - อิสรีย์ บุญเกิด

กรุงเทพฯ

(นันทนัช พันธนแพทย์)Jul22_platinum_11.jpg Jul22_platinum_12.jpg
สพญ.ทักษอร ทองเปี่ยม - ชยุตม์ ณ ระนอง

ปทุมธานี

(ชนากานต์ ธัชชนะชัย)

อภิรัชต์ - ญาดา จงรักษ์

กรุงเทพฯ

(วิรัช เอื้อโรจนอังกูร - กัญจน์ญานีย์ หาวิริยะ)


Jul22_platinum_13.jpg Jul22_platinum_14.jpg
จิราทิพย์ - ธนเสฏฐ์ ชัยเดชจีราภัคค์

พระนครศรีอยุธยา

(วรัจนา โพธิบาย)

มนัสนันท์ วงศ์กาฬสินธุ์ - เฉลิมภพ เนียมนิล

สมุทรปราการ

(กรกฎ อินทรพันธ์)


Jul22_platinum_15.jpg Jul22_platinum_16.jpg
นิภา - ศุภวัฒน์ ใจสมคม

ชุมพร

(สุริย์มาศ อินทร์เมือง)

นันทพร เล้าเจริญพนา - นนท์ ไตรอัมพวงศ์

กรุงเทพฯ

(นราธร มีเจตนา - พิริยา ตวงวิไล)


Jul22_platinum_17.jpg Jul22_platinum_18.jpg
ร.ต.อ.อิศรา เจริญธรรม - ปุญชรัศมิ์ ท่าไว

นนทบุรี

(กฤช คุณเวช - สิริพักตร์ อารีย์ประเสริฐกิจ)

ประเสริฐ - จิตราภรณ์ รุ่งเรือง

พิษณุโลก

(สิริกานต์ - สุภัทรพงษ์ อารีรักษ์)


Jul22_platinum_19.jpg Jul22_platinum_20.jpg
กัญญาณี คูณมี - LEE MIN GYU

จันทบุรี

(จักริน หงษ์หยก)

วิภานันท์ เดวิส - RUDDY LLOYD DAVIS

อุดรธานี

(กชวรรณ เสียงสนั่น)


Jul22_platinum_21.jpg Jul22_platinum_22.jpg
นที - จันทรา มั่นอินทร์

สุราษฎร์ธานี

(รัตติยา แก้วเพ็ง)

กนิษฐา ประชุมกาเยาะมาต - ชาตรี สุกใส

นราธิวาส

(ซาฮีดา ยูโซ๊ะ)


Jul22_platinum_23.jpg Jul22_platinum_24.jpg
วาสนา - อารีฟีน อะยูยา

นราธิวาส

(พาตีเมาะ ละแมะ)

ดารีน่า อิสลาม - สุลัยหมาน ริดโต

สงขลา

(ผศ.สุรีรัตน์ รงเรือง - สายัญ บุญมี)


Jul22_platinum_25.jpg Jul22_platinum_26.jpg
กิ่งเพชร - กัมพล ปุยะติ

ปทุมธานี

(ชญานินทร์ - เสนาะ เสาสุดใจ)

จารีย์กร ปิติบาตร

กรุงเทพฯ

(ศิวนันทน์ จรัสจินดารัตน์)


Jul22_platinum_27.jpg Jul22_platinum_28.jpg
สมปอง เอ้งฉ้วน - ว่าที่ ร.ท.ประณิธาน ป่านทอง

ตรัง

(ร.อ.วีระ นิติอภัยธรรม - ภญ.สิริวรรณ ศรีสวัสดิ์)

กัลยา บุญเซ่ง

กรุงเทพฯ

(รุ่งกานต์ - ธีระชาติ ชัยบุญ)


Jul22_platinum_29.jpg Jul22_platinum_30.jpg
วิลาวัณย์ ปันคำ - สรศักดิ์ ใจเขียว

เชียงราย

(พิมพ์ดวงใจ พัฒน์พินิจ - ศิริศักดิ์ ทิพย์รมย์)

กรอร จินดาวงศ์

สงขลา

(จรรยา - ชุบ ไตรวรรณ)


Jul22_platinum_31.jpg Jul22_platinum_32.jpg
ธนพร สุวรรณชัยยง

กรุงเทพฯ

(ปนัสยา อินทรประสิทธิ์)

กิตติพร สถาพรพิริยะเดช

นนทบุรี

(สรไกร คุณานุสรณ์ชัย)


Jul22_platinum_33.jpg Jul22_platinum_34.jpg
ฐานิยพร คล้ายเข็ม

นครปฐม

(อรรถพร มงคลภัทรสุข)

อรุณี ขาวงาม

นนทบุรี

(ทัศนีย์ กิจโอสถ)


Jul22_platinum_35.jpg Jul22_platinum_36.jpg
ประวีณา หวังประเสริฐ

นราธิวาส

(ปัทมา ประพฤติชอบ - ดุสิต ปานงาม)

มนัญชยา ยาหมิน

สตูล 

(พัชรธร ยอดรักษ์)


Jul22_platinum_37.jpg Jul22_platinum_38.jpg
รัชนี จันทร์คล้าย

นนทบุรี

(สุนันท์ ยิ้มเกียรติวงศ์)

ศิรินารถ จีรวัฒน์ธนพงศ์

สงขลา

(อติรุจ - โสภา ทับทวี)


Jul22_platinum_39.jpg Jul22_platinum_40.jpg
เยาวลักษณ์ วินันท์สุชาติ

นครปฐม

(ประคอง ครองตน)

วรรณี มีพอเห็น

กรุงเทพฯ

(ร.อ.วีระ นิติอภัยธรรม - ภญ.สิริวรรณ ศรีสวัสดิ์)


Jul22_platinum_41.jpg Jul22_platinum_42.jpg
มณฑาทิพย์ เกล็ดเครือมาศ

พิษณุโลก

(อภิชาติ นาคยา)

กานต์ มากทรัพย์สิน

สตูล

(เปมิกา ปรัชญาวงศ์ศานติ์)


Jul22_platinum_43.jpg Jul22_platinum_44.jpg
ดุษฎี แซ่อึ้ง

กรุงเทพฯ

(อิทธิเชษฐ์ - พณัชศิกาญจน์ สุขปาละ)

ธีรุตม์ สุนทรถาวร

กรุงเทพฯ

(อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์)


Jul22_platinum_45.jpg Jul22_platinum_46.jpg
ศรพรหม ผลนาค

ปทุมธานี

(สุชัญญา ยินดีสิงห์)

ไพรัช อินทร - จิรภัทร์ จิตบำรุง

พิจิตร

(ชุติกาญจน์ ทองแจ่ม)


Jul22_platinum_47.jpg Jul22_platinum_48.jpg
ธเนศ เลิศสันติธรรม

สมุทรปราการ

(อชิรญา เอี่ยมกาญจนาลัย)

นัทชัย ใบม่วง

กรุงเทพฯ

(ชัชวิน - ดวงสุดา ใบม่วง)


Jul22_platinum_49.jpg Jul22_platinum_50.jpg
ฉัตร วัฏิสุ

สุราษฎร์ธานี

(ยศธสร วิศิษฎ์วุฒิพงศ์ - นัฐวุฒิ ส่งพล)

ซัลมาน ยะมะกา

ยะลา

(ทรงวุฒิ แซ่อื้อ)

GoldH.png

กรุงเทพฯ

อารยา เสถียรวราภรณ์
(ทวินันท์ อยู่สุนทร)
สมพร วรรณกุล - ณภัทรารัตน์ ทองสกุล
(วราภรณ์ สังวริ)
อณัญญา อยู่อ่อน
(ปริยาพัทร์ วีรสินธพ - กษิดิษ อยู่อ่อน)
ดรุณรัชต์ สวัสดี
(กษมา ชัยเสนา)
ปวีณา - เกรียงสิทธิ์ รัศมีงาม
(เนตรนภา ร่างน้อย)
กนกศรี ปคุณวรกิจ
(วราลักษณ์ จิรานันตรัตน์)

กาญจนบุรี

ศลิษา เกิดผล
(เจตนิพิฐ สุมะนัสชัย)
วรรณวนิดา จันทร์พันธ์ - อิศวรรณ์ นวลกิ้ม
(ทัศนีย์ พูนนอก - มงคล สุขโพธารมณ์)

ฉะเชิงเทรา

ฐิติกา นาประทุม
(อัมพวรรณ วรรณศิริ)

ชลบุรี

สุดจิตรา ชูแสง
(วิรุ้ง แวสะแลแม)

เชียงราย

ระพีพรรณ วงค์ภักดิ์
(เสงี่ยม - แดง แก้วมา)

ตรัง

ณภัฐกาญจน์ อนันตวนิชสกุล
(พรรษมนตร์ ดำชูแก้ว)

ตราด

ปรียาภรณ์ เจริญพานิช
(รัตนา จิรขจรชัย)

นครศรีธรรมราช

ธนิต อัญญธนากร - ประไพพิมพ์ วงกต
(สุภาพ วงกต)

นนทบุรี

กมลพันธ์ ทองแผ่น
(กองเงิน จิตต์สัทธา)
ภควรรณ - พิพัฒน์ จักษุดำ
(ศรัณย์พร เทือกสุบรรณ)
จารุมน - ธนพัฒน์ อำนวยผล
(ศิริพร จักรอ้อม)
ประรินทร์ดา บุญมาลี - เชิดศักดิ์ วัลเพ็ชร
(พธู สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)

ปทุมธานี

ไกรศรี จำศรี
(ปุญญิศา แก้วชูศรี - ผิวะสุทธิ์ ทองอินตา)

ประจวบคีรีขันธ์

วรรณพร แสงดารา
(หฤทัย พิมเสน)
ภีมภากรณ์ ยิ้มศิริ
(อรวรรณ - นะโม จิวะตุวินันท์)

พะเยา

อารี ดวงประเสริฐ
(ภัทรภร ดวงประเสริฐ)
สงกรานต์ แก้วสา
(กาญจนา - ธนภัทร กิ่งก้าน)

เพชรบูรณ์

ชุติมา ธรรมาธิวัฒน์
(เพ็ญภักดิ์ ฟ้าทองศรีสุขดี - ชัชวาล อินทนะ)

ยะลา

ตัสณิม แวหะยี
(ซูไรนีย์ มะลี - กฤษดา กาละพงษ์ศรี)

ลพบุรี

กัณตา ธนวิพุธ
(พิมพ์พันธุ์ - ณัฏฐ์สิทธิ์ วงษ์ลคร)

สมุทรปราการ

ศิริรัตน์ เอี่ยมโอภาสวงศ์
(พชรากร สารจันทร์)
ภูธร - รุ่งรัตน์ อารีพุทธรักษา
(ชญาธร สุวัฒนบำรุง)

สุราษฎร์ธานี

ชริษา ศิริรัตน์
(สุพศิน อินมาก)

สุรินทร์

สุมิตร สมนาค
(อธิวัฒน์ สมนาค)

SilverH.png

กรุงเทพฯ

ไพบูรณ์ สุพิมล
(สุรินทร์ ต๋าคำ - สุรัตดา ธนูศร)
วรพรรณ สุรัสวดี
(ศุภนาถ คุณากรจิตติรักษ์ - พิมสาย ตันมณี)
ฐิติวรดา สิริศรีดากุล
(ปภัสสร สัมฤทธิ์)
ณัฐชัย ตันประสิทธิกุล
(ชัยวัฒน์ นาคประดิษฐ์)
ถิรายุทธ์ นิ่มมุกดา - ประภาวรรณ ลำดวนดง
(ณัฐดนัย รุ่งรัตนาอุบล - วาธินีพร นิ่มมุกดา)
จรินทรพร ทัพสุริย์
(จารุณี จิรสถิตสิน - ชาญเกียรติ เจริญนิจนิยม)
ณัฐนรี บุตรธุระ
(จมาพร แสงทอง - ธัญภ์ไชย วิพรสถิตย์)
พงศกร โสมภีร์
(อธิปปัตย์ จิรวงศ์ณธิพร)
ปาลชัย ศิริพิบูลย์
(วิไลวัลย์ จันทร์จุรี)
อมร - ชัชมาพร พลอยเจริญ
(สมพร วรรณกุล - ณภัทรารัตน์ ทองสกุล)
ณัฐกมล ก่อเกษมสุข
(จรินทรพร ทัพสุริย์)
วิรัญญา ก่อเกษมสุข
(ณัฐกมล ก่อเกษมสุข)
จินตนา - กำพล โอภาสสถิตย์กุล
(อรวรรณ สังหร่าย)

ฉะเชิงเทรา

ผกามาศ - ชัยวัฒน์ ซินศิริ
(เอื้ออารี - วิชัย สายหยุด)

เชียงราย

ปิ่นแก้ว แสงแก้ว
(จิราภรณ์ อินทรัตน์ - วิชาญ ศรีสกุลพาณิชย์)

เชียงใหม่

ภานิชา กุลรัตนวณิช
(วิทยา เกษมศรี - ปิยพร เปรมนิรันดร)

ตราด

ปอวัลย์ ผลทวี
(ณภัทร อารีวานิช)

นครนายก

พงศธร โสภิณ
(วรกันต์ ศุภวงศ์)

นครปฐม

กอบลาภ วงษ์สวรรค์
(ณัฐธภัทร วะน้ำค้าง)

นครราชสีมา

กรวรรณ - ชัชวาลย์ โภคสวัสดิ์
(สุภาวดี บัวจัตุรัส)

นครสวรรค์

วรณัน แสนศรี
(พัชรี ใจฉ่ำ - ไกรฤกษ์ ลาดำ)

นนทบุรี

อโณทัย คูณชัยพานิชย์
(อดิศร คูณชัยพานิชย์)
ศิรดา วิชัยดิษฐ - ปิยพล เกื้อกูล
(สุพัฒตรา จารุศังข์)
รตินุช เจริญสุข
(กษิรา วงศ์สิงห์)
ภาวินีย์ ประพันธ์ทองชัย
(ประรินทร์ดา บุญมาลี - เชิดศักดิ์ วัลเพ็ชร)

นราธิวาส

อิลฮัม อีแมดอสะ - อานีรา แวยูโซะ
(ลัดดาพร - สุทิน เทพสวน)

ปทุมธานี

อัครพนธ์ วงษ์จำปา - ธนิดาภร มีศรี
(วุฒิกร กัณทะวงค์ - หฤทัย สามารถกุล)
ศรินทร์รตา สิริบวรภัคพงษ์
(เพชรปวีณ์ - พุฒนันท์ อัฑฒ์สุวีร์)
ศุภวัฒน์ สมศรี - ศิวพร อยู่เย็น
(จิรายุ ชื่นจวงจันทร์ - เขมรัสนี ธนทรงสวัสดิ์)

พิษณุโลก

ภัณกรรัก ชุติพรวรากุล
(ธนพร - ศักรินทร์ สอาดโฉม)

เพชรบูรณ์

จิระภา ทมเจริญ
(ศุภสุตา บุปผาคร)

มหาสารคาม

วสันต์ - ลลิล บึงลี
(ชัชวีร์ สวัสดิ์เสวี)

ยะลา

วลัยลักษณ์ สัญญา
(อมาเรียนา จารง)

สงขลา

จุฑามาศ สุวรรณวัฒน์
(ธิดารัตน์ ขุนปราบ)
จรินทิพย์ - โกสินทร์ จันทร
(เนตรนภา มณีรักษ์)

สมุทรปราการ

วรภัทร ไชยวุฒิภัทร
(ภีมภากรณ์ ยิ้มศิริ)

สมุทรสาคร

มนเกตุ อัศวบัณฑิต
(ทัศนีย์ เชาวรัตน์ - วีระภัทร์ ลาภรัตนากุล)
ไตรทศ พรมพันห่าว
(วันเพ็ญ วงษ์สุวรรณ)

สระบุรี

ชุติกาญจน์ จันทบูรณ์
(นที เพชรสุทธิธนสาร)

สุราษฎร์ธานี

สุจิรดา - กรธัช ทุมเชียงลำ
(กรรณิกา ว่องวิทยา)