12 MAY 2022 ประกาศเกียรติคุณ 2 นาทีในการอ่าน 662 VIEWS

รายชื่อนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเข็มเงิน-แพลตินัม | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมิถุนายน 2565

รายชื่อนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับแพลตินัม เข็มทอง และเข็มเงิน

infox2.png

PH.png
Jun22_platinum_01.jpgJun22_platinum_02.jpg
กฤตภัค บุญพูน - เกียรติศักดิ์ จันทร์แสง

ตราด

(ศิริธนพร สถิรเกียรติ)

จุฑามาศ บุญมาช่วย - ANDREW FITZGIBBON

นครศรีธรรมราช

(วิมลมาศ ถวาย)


Jun22_platinum_03.jpg Jun22_platinum_04.jpg
อาหวา - มูฮำหมัด หว่าหลำ

สงขลา

(มิ่งขวัญ - พิทยา ภักดี)

คริสต์หทัย ปักสมัย - ธีรไท แก้วมณี

กรุงเทพฯ

(ศรวณีย์ พรพิทักษ์พงศ์)


Jun22_platinum_05.jpg Jun22_platinum_06.jpg
แขนภา - อมรเทพ แสวงดี

กรุงเทพฯ

(สิริมนต์ บุญบูรพงศ์ - พิชญ์ ชินธรรมมิตร)

ม.ล.พชรศาสตร์ จรูญโรจน์ - สุนิสา ขนอม

นนทบุรี

(สุนีย์ - นิยม ขุนหลัด)


Jun22_platinum_07.jpg Jun22_platinum_08.jpg
อมราภรณ์ หนูแก้ว - วิมล เกตุนิ่ม

สงขลา

(ปิยะพงษ์ ไหมหมาด)

ไพโรจน์ ไกรวิริยะ - สุธาธิณี กรุดเงิน

ชัยนาท

(พัทธ์ชยันภ์ ธนวัตพลิน)


Jun22_platinum_09.jpg Jun22_platinum_10.jpg
พรัตน์ธร จงทวีรัชตสิริ - กัณฑ์ตนนท์ สุรัชต์วิรากูล

กรุงเทพฯ

(พุฒิเศรษฐ์ วงศ์ถิรสิน)

ชูชัย ศรีศันสนีย - วลักษ์สุดา พัฒนไพโรจน์

กรุงเทพฯ

(สมเกียรติ - ละอองแก้ว อัศวตรีรัตนกุล)


Jun22_platinum_11.jpg Jun22_platinum_12.jpg
นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ

กรุงเทพฯ

(นันทนา หิรัญญลาวัลย์)

ศิวนาถ ชัยกฤตยากุล

กรุงเทพฯ

(ดารินทร์ คุ้มสุพรรณ)


Jun22_platinum_13.jpg Jun22_platinum_14.jpg
กฤติกา จันทร์สว่าง - ชฎิล คงศิลป์

สมุทรสาคร

(เกษศรินทร์ พรประเสริฐผล - ภัทรพงศ์ วังเวชช์)

วิไรรัตน์ ศรีแสน

กรุงเทพฯ

(สุพรรณี อินทร์ทอง - ประภัสสร์ มณีนิล)


Jun22_platinum_15.jpg Jun22_platinum_16.jpg
ธัญวรัตม์ ชนกานต์กุล

สมุทรปราการ

(เกียรติพงศ์ ขุนหลัด - กรรณฑิมา ชนกานต์กุล)

สุภาภรณ์ กิ่งสกุล

เชียงราย

(สมรวย กิ่งสกุล)


Jun22_platinum_17.jpg Jun22_platinum_18.jpg
ปอรรัชม์ ดวงภักดี

กรุงเทพฯ

(บุษบา สีหาบุตร - ยอดรักษ์ จันทร์จอม)

นิตยนันท์ สอนแก้ว

เชียงใหม่

(ศุภณัฐ อุทัยศรี - วัชรี สมมั่ง)


Jun22_platinum_19.jpg Jun22_platinum_20.jpg
ซอฟยะห์ อีซอ

ปัตตานี

(นริศรารัตน์ แก้วนพรัตน์)

เยาวดี ขานทอง

กรุงเทพฯ

(จักรพล บัวโฮม)


Jun22_platinum_21.jpg Jun22_platinum_22.jpg
ธนพงศ์ ฐิติพันธ์รังสฤต - เกศินี พิมจุฬา

กรุงเทพฯ

(ประวิทย์ พึ่งประโยชน์กิจ)

ธนภณ คงเพชรภักดี

สมุทรปราการ

(ศิริพงษ์ กองสุวรรณ์)


Jun22_platinum_23.jpg Jun22_platinum_24.jpg
โสภณ เลื่อนแป้น

พัทลุง

(พิมลวรรณ - พิเชษฐ์ ปานคง)

รณรินทร์ วงศ์รัตน์กตัญญู

สมุทรปราการ

(พีรฎา ไชยะเดชะ)


Jun22_platinum_25.jpg Jun22_platinum_26.jpg
อนุกูล ฟ้าทองศรีสุขดี

เพชรบูรณ์

(พรเทพ - มาลี ฟ้าทองศรีสุขดี)

สุดารักษ์ กองเขียว - กีรติ แก่นภักดี

กรุงเทพฯ

(บงกช ธีรทัตตานนท์ - อดิศักดิ์ ศรพรม)


Jun22_platinum_27.jpg Jun22_platinum_28.jpg
พัชราภรณ์ เลิศตระการสกุล - ศราวุธ จันพนัส

นครปฐม

(สาโรช สุนทรพิทักษ์กุล)

สมจิตร์ - หนูภา สีเรืองเดช

นครศรีธรรมราช

(กชพร ศรีเรืองเดช - สุวิทย์ ศรีษะแก้ว)


Jun22_platinum_29.jpg Jun22_platinum_30.jpg
วัชรพงศ์ พรพิพัฒนกูล - ปิยนาถ ตันสกุล

ภูเก็ต

(สุชาติ - พรทิพย์ นิลพงษ์)

จิรพันธุ์ - สุวดี ศรีเทียม

ตรัง

(ประเสริฐ - ฐิติกา ศรีเทียม)


Jun22_platinum_31.jpg Jun22_platinum_32.jpg
อมรรัตน์ - เอกลักษณ์ โทสุวรรณ

เพชรบูรณ์

(สิริพร เงินทอง)

ณัฐกานต์ - วีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์

เพชรบูรณ์

(สมชาย - ขนิษฐา เลิศโชคานนท์)


Jun22_platinum_33.jpg Jun22_platinum_34.jpg
จุมพล ตุ้ยตั๋น - ลภัสนันท์ ยังตรง

ร้อยเอ็ด

(กัลย์พัชร์ รัตนพิชชาพร - ภพพล ประทุมษา)

กันตินันท์ - ร.ต.ท.สมพร นาดี

บุรีรัมย์

(สุจิตรา นาดี)


Jun22_platinum_35.jpg Jun22_platinum_36.jpg
วัชราภรณ์ ชนะเคน - สมพร จอมนาสวน

กรุงเทพฯ

(รมย์ชลี ทรงเจริญกิจ)

ธาริน อั่งสกุล

กรุงเทพฯ

(สมยอด เกียรติวัฒนชัย - สพญ.ณัฐนันท์ สุนทรเสนาะ)


Jun22_platinum_37.jpg Jun22_platinum_38.jpg
พงศกานต์ ภริตานนท์

นครศรีธรรมราช

(ประเสริฐ - ฟาติมา ไวยวรรณจิตร)

พ.ต.ท.เสกสรร ศรีตุลาการ

กรุงเทพฯ 

(สมพร เมนทะละ)


Jun22_platinum_39.jpg Jun22_platinum_40.jpg
อาทิตย์ เกตุแก่น

สมุทรปราการ 

(กมลทิพย์ เกตุแก่น)

กุลเดช มหาเหมรัตน์

กรุงเทพฯ 

(ศรีวรรณ มหาเหมรัตน์)


Jun22_platinum_41.jpg Jun22_platinum_42.jpg
ฉัตรชัย พวงบุบผา

กรุงเทพฯ

(สิริรัก ผาชะลา)

ธนัตถ์ชัยกร อชิรสิทธิ์ภวัต

กรุงเทพฯ

(ฉัตรชัย พวงบุบผา)


Jun22_platinum_43.jpg Jun22_platinum_44.jpg
พลวัฒน์ ศรีวะโล

นนทบุรี

(พิณภณี แก้วกังวาล)

วัชรพงษ์ แก้วโมลี

สมุทรปราการ

(เปลียว หมั่นธุระ - สุรชัย คำแสง)


Jun22_platinum_45.jpg Jun22_platinum_46.jpg
ทรงพล นาสุริย์ - กนิษฐา สาหล้า

ขอนแก่น

(พริ้งพราว โค้วนิเส็ง)

มินท์ธิตา คชพงษ์สิทธิโชค

สมุทรปราการ

(ธนัท พานิชอิงอร - พนิดา ตันประดิษฐ์)


Jun22_platinum_47.jpg Jun22_platinum_48.jpg
พรสิริ เบ้ตระกูล

สมุทรปราการ

(ไพศิษฏ อาจแก้ว)

ดลพร ปลุกใจ

สกลนคร

(สุนีย์ อุดารักษ์)


Jun22_platinum_49.jpg Jun22_platinum_50.jpg
ปิยรัตน์ วงศ์ชัย

สมุทรสาคร

(สุทธินี ปงศักดิ์)

พิชยา ยารังสี

เชียงใหม่

(นภัสรดา ยารังสี - พงศ์วัชรพล จันต๊ะนาเขต)


Jun22_platinum_51.jpg Jun22_platinum_52.jpg
จารุณี พยุงพงษ์ - วิสิษฐ เขาทอง

ระนอง

(พัณณ์ชิตา อภิบุญลือพงศ์ - ปิ่นพงศ์ สิงหนุ)

เบญญาภา ปราบชมพู - ณัฐพงษ์ รัตนวงกต

สุรินทร์

(พชรากร สารจันทร์)


Jun22_platinum_53.jpg Jun22_platinum_54.jpg
กนกกาญจน์ - ณรงค์ วิเศษวงษา

สุรินทร์

(เบญญาภา ปราบชมพู - ณัฐพงษ์ รัตนวงกต)

ฐากูร - วัลลภา ดิษฐอำนาจ

กรุงเทพฯ

(ธาดา บูรณะวัฒนา - พชรภัทร อัครพงศ์ไพศาล)


Jun22_platinum_55.jpg Jun22_platinum_56.jpg
อกนิษฐ์ เพ็ชรเจริญ - นรินทร์ คำซอน

กรุงเทพฯ

(อธิวัฒน์ - พรชนก วงค์คำจันทร์)

สุวัฒน์ - ยุพา ธนันทา

เพชรบุรี

(สุกัญญา พลายเพชร)


Jun22_platinum_57.jpg Jun22_platinum_58.jpg
ปัณยตา บัณทิตกุล - นราศักดิ์ วรทรัพย์ศิริ

นครศรีธรรมราช

(จิตร์ จิตรพรหม)

สมเกียรติ เกิดทอง - กัณฐิกา กล่อมสุวรรณ

กรุงเทพฯ

(วัลยา - ชูโชค คูนำวัฒนา)


Jun22_platinum_59.jpg Jun22_platinum_60.jpg
ชัยอนันต์ พาชีช้าง - จุฑารัตน์ ศักดิ์ดี

สมุทรปราการ

(ถวัลย์ อยู่เล็ก)

ณัฏฐ์ธญาภา โฆษา - ไมตรี สระทองรอด

สมุทรปราการ

(ลักขณา สระทองรอด)


Jun22_platinum_61.jpg Jun22_platinum_62.jpg
นิติศาสตร์ สายสุนทร - สุรางค์ ลักษโณสุรางค์

กรุงเทพฯ

(วีณา ชัยเสน่ห์เมือง)

สะไกร ทองแสนสุข - วิลาวัลย์ เวียนระวัง

ชลบุรี

(เอกประสิทธิ์ สังหาร - สุภาตรี สุวรรณ)


Jun22_platinum_63.jpg Jun22_platinum_64.jpg
มงคลพจณ์ - สุพิชญณันท์ จึงขจรเกียรติ

ราชบุรี

(ทรงพล - ตรีนุช มาตา)

อภินันท์ - รสดา สองเมือง

สตูล

(สามารถ บูชาร์ลี)


Jun22_platinum_65.jpg Jun22_platinum_66.jpg
กาญจนา - สงบ สุโขพันธ์

นครราชสีมา

(วิฑูรย์ ชุมนุม - จิตติมา จันทร์เรือง)

อรนุช แจ้งสุข

กรุงเทพฯ

(พัณณพรรษ - ภัทรพงศ์ จีระดิษฐ์)


Jun22_platinum_67.jpg Jun22_platinum_68.jpg
กนกชล รักษ์ประเทือง

กรุงเทพฯ

(แสงศิรินทร์ อยู่เพ็ชร)

ภิญญาดา ทองจันทา

กรุงเทพฯ

(มณีวรรณ มากดี - วิทูรย์ บุญพิโย)


Jun22_platinum_69.jpg Jun22_platinum_70.jpg
เอื้อธอันน์ วิเศษโวหาร

กรุงเทพฯ

(ปภาวี คอลลิน)

ภัทราพร เล็กบุญแถม

กรุงเทพฯ

(พัชรธร ยอดรักษ์)


Jun22_platinum_71.jpg Jun22_platinum_72.jpg
ชนากานต์ สิทธิกุล

เชียงใหม่

(กรณ์รัฐภาส - ณัชสุพิชชา กุวังคดิลกวงศ์)

ภมรรัตน์ ฤทธิรงค์

สุราษฎร์ธานี

(นันทโชค - สมบูรณ์ ชูทอง)


Jun22_platinum_73.jpg Jun22_platinum_74.jpg
พรเพ็ญ สถิตทวีชัย

กรุงเทพฯ

(ศิรวดี เกียรติทวีทรัพย์)

อาริสรา หมัดเจริญ

สงขลา

(บุษกร พรมรุ่งโรจน์)


Jun22_platinum_75.jpg
ธนัชชญาน์ ธิติโชคธราวัชร์

สงขลา

(สกลธวุฒิ องสารา)GoldH.png

กรุงเทพฯ

ณัฐพงษ์ เสือใหญ่ - บวรลักษณ์ นวมศิริ
(สุภชา กริชเพชร)
จอมเกษมคณางค์ - บุญคู่สัณห์ญาณ จอมหาสปัญญา
(บุญฤดี จู่โจม)
เหมือนแพร - ณปรัชญ์ รัตนนิตย์
(จมาพร แสงทอง - ธัญภ์ไชย วิพรสถิตย์)
เพชรปวีณ์ - พุฒนันท์ อัฑฒ์สุวีร์
(อามรรัตน์ พึ่งรูป)
ณัฐรุจา สุวรรณพรรค
(ศุภสุตา จันทร์ขจร - อิสระพล ลอย)
พิรัฐา บุญวรภัทร - สุธีรพันธุ์ สักรวัตร
(ฟาริดา จินดาพล)

จันทบุรี

กมลพร มหาเขตร์
(เพชรปวีณ์ - พุฒนันท์ อัฑฒ์สุวีร์)

เชียงราย

จันทร์จิรา วังวงค์
(กัญชัญญา นาคราช)

เชียงใหม่

ฐิติชญา แสนเป็ง
(อภิรัชต์ - ญาดา จงรักษ์)

นครนายก

วสุธร - พรรณวรฑ สิริสง่าพงศ์
(ทัดดาว ทองคำ)

นครปฐม

ชาติชาย แซ่ลิ้ม
(บุญวัชร พงศ์พัฒนไพศาล - พัชรวิมล นาทราย)

นครศรีธรรมราช

ปิยธิดา กาลาสี
(เยาวลักษณ์ สุดเม่ง)

นครสวรรค์

สุนิศา รอดเหว่า - ชิษณุพงศ์ เขตรคง
(อาริยา บุญทิพย์จำปา)

นนทบุรี

จิดาภา ลิ้มเจริญ - ณัฐพงศ์ สุริกัน
(ปริยาพัทร์ วีรสินธพ - กษิดิษ อยู่อ่อน)
อรจิรา ชลธนสวัสดิ์
(กษิดิ์เดช มาระเนตร์)
สุกัลญา - นวัท งามละมัย
(ชยุต - อุไรวรรณ เชาวลิต)

นราธิวาส

ตอยีบ๊ะ - ออรียัน มะสาแม
(โนรไอนี มะแซ - อัมราม สาแม)

ประจวบคีรีขันธ์

อรวรรณ - นะโม จิวะตุวินันท์
(รักษ์ชนก สุคนธปฏิภาค)

พัทลุง

วิภาลัย ประชาชาติ
(อังคณา เหตุทอง)

ภูเก็ต

ปราชญามนต์ บวรจรัสพงศ์
(สุภารัตน์ กองแก้ว)

ราชบุรี

ปัณชพร สุปริยกุล
(จิรายุ ชื่นจวงจันทร์ - เขมรัสนี ธนทรงสวัสดิ์)

สงขลา

พัชญ์ฐกัญ รองสวัสดิ์
(ชาลิสา รองสวัสดิ์)
อุไรวรรณ แขกพงค์ - อุหมาด หมัดเลียด
(ชัชวาล ศิริชีวกุล)
ลัดดาพร - สุทิน เทพสวน
(พญ.สุทธิมา เกื้อเพชร - กันตภณ พฤทธิ์พหล)

สมุทรปราการ

อรญา พนาสันติภาพ
(สุภาพร ตั้งบุญฤทธิ์ฤทัย - วรายุทธ พนาสันติภาพ)

สุราษฎร์ธานี

ปภินวิช จันทร์ต้น
(นพภัสสร - พิชิต ติรณสวัสดิ์)
อรณิชชา - วุฒิชวัช คุรุหงษา
(จารุมน - ธนพัฒน์ อำนวยผล)

หนองคาย

ทิวาพร มีชัย
(จอมเกษมคณางค์ - บุญคู่สัณห์ญาณ จอมหาสปัญญา)

อ่างทอง

น้ำอ้อย ปทุมานนท์
(ธนกร - กุลณิชญา ปทุมานนท์)

อุดรธานี

วรินทร์สุดา ปัญญาใส
(ปัทมา ประพฤติชอบ - ดุสิต ปานงาม)

อุบลราชธานี

นราวดี - สำราญ แสนสร้อย
(มธุรส ไชยสาร - วัชระ ศรีหาคุณ)

SilverH.png

กรุงเทพฯ

นิรันดร พวงแก้ว
(พ.ต.ท.จิรายุทธ คงคลัง - ธนพร อนันตเสถ)
รุ่งรวี เทพอักษร
(เอกธวัช กุลสุรเกรียงไกร)
มนันญา นิลถนอม
(นิลรัตน์ ทิพยทัศนัน)
อัมรินทร์ เลาหจีรพันธุ์
(กฤษณะ เลาหจีรพันธุ์)
พ.สิปป์ วัฒนสิน - ธนินทร์ อินทร์ประดับ
(อนันตา เมตตาวิมล - ณัฐพล แสงอรุณ)
สุภาวดี โพธิ์ศิริ
(พิรัฐา บุญวรภัทร - สุธีรพันธุ์ สักรวัตร)

ฉะเชิงเทรา

ประไพจิตร์ รัตนวรรณ
(กานต์พิชชา วงษ์แก้ววโรทัย - ชุติพงศ์ เสาสะลัย)

ชลบุรี

สรินทร ฮ้อแสงชัย
(รชต สัตตบรรณศุข - ชิสา ฮ้อแสงชัย)
พรรณนภา อุมา
(อภิรัตน์ - สิทธิกร มะลิ)
สายฝน รักษาศิล
(อุรุษยา คริสตไทย)
สมปภา เพชรพลอยดี - ณรงค์ โลนันท์
(คำหล้า ป้านภูมิ)
จักรพงศ์ กะอาจ
(ศิวพร กิจสวัสดิ์)

เชียงใหม่

กันฐาภรณ์ - อรรถสิทธิ์ วงศ์ใหญ่
(อาภาพร บุญทา)

นครนายก

ทัดดาว ทองคำ
(ธนาจิตต์ พัฒยา)

นครปฐม

ชินางกูร สุวรรณศรี
(บดินทร์ ตั้งจิตเพียรผล)
โสรยา สุวรรณนิกขะ
(ชาติชาย แซ่ลิ้ม)

นครศรีธรรมราช

วิรัตน์ ชัยฉิม
(ภัควรรธน์ ไชยปุริวงศ์ - ลัคณา ดำนาคแก้ว)
สิรวิชญ์ พ่วงตระกูล
(สยาม ศิลารัตน์)
จิราพัชร คงทอง
(อรัญญา ศรีน้อย)

นนทบุรี

อภิชญา พรหมจาต
(ชูเกียรติ เชาวน์วาณิชย์กุล - ณัฐธยาน์ พัชรจันทรัตน์)
สริตาภร เอี่ยมพาหล
(อริสรา ศรีสังข์)
บวรชาญ พลางกูร - มานิสา หอมศิริ
(สุวพร - ศรชัย พลางกูร)
วรรณพร ศรีสุข
(ภควรรณ - พิพัฒน์ จักษุดำ)
ภัทรนันท์ ปิ่นน้อย
(ดรุณรัชต์ สวัสดี)
ภัทรนฤน สุวิวัฒน์ธนชัย
(ชญาภา - ประมูล บัวน้อย)

ประจวบคีรีขันธ์

กุสุมาลย์ อยู่จันทร์
(จักรพันธ์ - พรเพ็ญ อยู่จันทร์)

ปราจีนบุรี

ศศิธร คลังภักดี
(ณดลพร - วิญโย ยุวศิลป์)

ปัตตานี

สุไนนะ มะละ - สะรี มายีซา
(นูรฟิตรี ปาแย - อาห์มัด กูนา)
อมาเรียนา จารง
(จิรชยา - อุดมเดช พร้อมมูล)

พระนครศรีอยุธยา

กมลชนก ไพโรจน์
(วิทยา สมบูรณ์ศิลป์)

ยะลา

นุรอาซีกีน ติงกูแว
(ซากียะห์ - อำมาน สะมะปุ)

ร้อยเอ็ด

ศิริลักษณ์ - ยอดรัก บุรวัฒน์
(พรธิวา สาระถี)

ระนอง

จิราพัชร จูณีนารถ
(เกษมสุข - จงรัก อินแปลง)

ระยอง

วีร์สิตา ศรีบูระไชย
(สุทธิกานต์ งูทิพย์ - ทรงพล สุขนิตย์)

ราชบุรี

ชำนาญ ชื่นจวงจันทร์
(ไตรภูมิ ทิพย์ทวีทา)

ลพบุรี

อลิสา มาตาเดิม
(วรรณพร แสงดารา)
กัณตา ธนวิพุธ
(พิมพ์พันธุ์ - ณัฏฐ์สิทธิ์ วงษ์ลคร)

สมุทรปราการ

บุศรินทร์ เพิกแสง
(ศิริจิต แย้มประยงค์ - จิตรทิวัส มาลิกุล)
วรรณะ - นฤมล ทองเภา
(คำปัน ตันทะตุ่น)
วรญา โพธิสุข
(ทัศพร ภูนนท์)

สระแก้ว

อ้อมใจ สุทธิสนธ์ - เชิดศักดิ์ โรจน์จันทัน
(ไตคำ สุภาพ)

สุราษฎร์ธานี

ธนพร เมืองพรหม
(ปิยะพร ตันติตระกูลไชยา - มาฆวัชร์ สังข์แก้ว)

อุดรธานี

เปี่ยมสุข หอมรอด
(อรุณี - ทอมัส เหลี่ยมพชระ)
ปริญญพันธุ์ เพชรจรัส
(ปราณปรียา ทอดทอง)
ปวีณา นาร่อง
(ศุภกฤษฏิ์ เนื่องชมภู)
สุพัชรา ศิริภักดิ์
(ศุทธินี กันตะบุตร)