22 FEB 2022 ประกาศเกียรติคุณ 2 นาทีในการอ่าน 1325 VIEWS

รายชื่อนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับเข็มเงิน-แพลตินัม | นิตยสารอะชีฟ ฉบับมีนาคม 2565

รายชื่อนักธุรกิจแอมเวย์ ระดับแพลตินัม เข็มทอง และเข็มเงิน

infox2.png

PH.png
Mar22_platinum_01Mar22_platinum_02
รุ่งตะวัน มโนวงษ์ - อโนชิต จงจงประเสริฐ

นนทบุรี

(ปรียาภา พุ่มขจร)

สราวุธ ศักดิ์หวาน - ธษวรรณ ช่างสาร

พัทลุง

(วิภาวี นามกร - ปฏิญญา ศักดิ์หวาน)


Mar22_platinum_03 Mar22_platinum_04
ขนิษฐา ปะทุมโม - วิระเดช ปริวันตัง

ชลบุรี

(ภิญญาวีณ์ ศุภอัมพลวัชร์)

อรพิน - เกษม ชัยเจริญพงศ์

จันทบุรี

(สุภาวดี - สมศักดิ์ อังคาร)


Mar22_platinum_05 Mar22_platinum_06
ยุทธนา - ปราณี ปทีปโชติวงศ์

กรุงเทพฯ

(ชุมพล - นงเยาว์ ชาลี)

ณัฐพร สุขป้อม - ณัฐพงษ์ ตติยเกียรติถาวร

ลำปาง

(สิริพร - ณรงค์ สุขป้อม)


Mar22_platinum_07 Mar22_platinum_08
ชนาพร ภินทภัสตร์ - วันชัย แซ่สง

ปทุมธานี

(พัชรินทร์ นิติพานิชย์ - สาธิต ม่วงขำ)

มุกดา พลเรือง - ธีระพร สุขะ

อุดรธานี

(วันวิสาข์ ศรีภูวงศ์)


Mar22_platinum_09 Mar22_platinum_10
จิรัชญา มานุช - นรวร ธัญวรวงศ์

หนองบัวลำภู

(สายสมร จันทร - อติคุณ คิ้มแหน)

อารีย์ สุวรรณจินดา - บรรจง นิลพุ่ม

พัทลุง

(ธิณวัฒน์ สว่างรัตน์ - ยุธิดา นิลพุ่ม)


Mar22_platinum_11 Mar22_platinum_12
ฐานพัฒน์ - คชภร น้อยเสงี่ยม

ตรัง

(กรรณิการ์ - สุรพล น้อยเสงี่ยม)

ส.ต.ต.นพพร - จรัสศรี วัดอ่อน

พระนครศรีอยุธยา

(ภีรพล มานพ)


Mar22_platinum_13 Mar22_platinum_14
อมร พงษ์ทองเมือง - ประสงค์ อาจการ

ภูเก็ต

(อุดร บุญเรืองรุ่ง - เสาวลักษณ์ นัคราบัณฑิต)

อรพินท์ - สราวุธ ดีสูงเนิน

นครราชสีมา

(อัมพา ทองสุขนอก - สานิต ศรีบุญรอด)


Mar22_platinum_15 Mar22_platinum_16
บุญทิม - ธีระชัย ฐิติวร

ชลบุรี

(ชไมพร เผือกโสภา)

ทรงศักดิ์ รุ่งเกียรติวงศ์ - สุพรรณี กิตติศิริประเสริฐ

กรุงเทพฯ

(อรวรรณ พรรโณภาศ - ศิรินทร์ คุณาภิญญา)


Mar22_platinum_17 Mar22_platinum_18
นุชรินทร์ วรธิพรหมมา - ธณัช ภูแล่นเปลือย

กรุงเทพฯ

(กาญจนา เจริญแนว)

สุรินทร์ ต๋าคำ - สุรัตดา ธนูศร

สมุทรปราการ

(สุวภา พรหมพันธกรณ์ - ถิร ค้ายิ่งเจริญ)


Mar22_platinum_19 Mar22_platinum_20
ธัญวรินทร์ ดิสนีเวทย์ - ชัยกร เลี้ยงรัตนานนท์

ขอนแก่น

(ขวัญประภา รัตนเถรา)

วนิดา หมั่นถนอม - ปัญญาธร ถิ่นมะเดื่อ

สุราษฎร์ธานี

(ชมภูรัฐ - ภัทรชเดช ศิริโชติ)


Mar22_platinum_21 Mar22_platinum_22
บุษบา สีหาบุตร - ยอดรักษ์ จันทร์จอม

กรุงเทพฯ

(กมลชนก ตะระโสภา)

สิน - อำพร พุกถึก

ปราจีนบุรี

(จันทนา - โสภณ ตั้งรัตนสุภัคกุล)


Mar22_platinum_23 Mar22_platinum_24
วุฒิภัทร รัตนรัตน์ - อลิสา ทองช่วย

นครศรีธรรมราช

(ปนัดดา จันทร)

สุภัตรา - สุธี ศรีจันทร์

อุบลราชธานี

(ลำดวน มะโนรา)


Mar22_platinum_25 Mar22_platinum_26
บุญธรรม - เฉลา ศรีจำเริญ

พัทลุง

(วิลาวัลย์ คำจันทร์)

น.อ.ไพศาล - ไพพิศ จันทรสอน

กรุงเทพฯ

(สุทธิโรจน์ - ศรินรัตน์ สินพรมดิษย์)


Mar22_platinum_27 Mar22_platinum_28
ศิวพงศ์ จิตติรังสรรค์

อ่างทอง

(ศิระ ธรรมรักษ์)

พิสัณห์ ธัญสุขไพศาล

นนทบุรี

(ชวลิต แหยมทอง)


Mar22_platinum_29 Mar22_platinum_30
นนทวี พิภพไพศาล

ชลบุรี

(ธนเสฏฐ์ - สุภาวรรณ อมรสินกิตติโชติ)

วุฒิวัตร์ ลีพรหมรัตน์

ชลบุรี

(ธนเสฏฐ์ - สุภาวรรณ อมรสินกิตติโชติ)


Mar22_platinum_31 Mar22_platinum_32
ปุณกวิน มหาวิริโยทัย

กรุงเทพฯ

(ณัฐพงศ์ วงศ์สุริย์ฉาย)

จรินทร์ แสนใจยา - ลำดวน อำภา

เชียงใหม่

(บุณรดา ไชยกันทา)


Mar22_platinum_33 Mar22_platinum_34
อิศรา อินลุเพท

เลย

(วีรวัชร์ วรภักดิ์ฐิติโชติ - ณัชชารีย์ ศุภวัฒนจารุกิตติ์)

ปณิธาน วัจนาคมกุล

สงขลา

(ฐิติรัตน์ โฆษิตสถาพรกิจ)


Mar22_platinum_35 Mar22_platinum_36
สรัล ยิ้มมงคล

นครปฐม

(เพ็ญศรี - มนูญ ขุมทอง)

พญ.ชนันณ์ชิฎา ประพิณโรจน์ - สุรัจ เกียรติภักดี

ปัตตานี

(พญ.ธนิษฐา ศิริรักษ์ - นพ.สมฤทธิ์ มหัทธโนบล)


Mar22_platinum_37 Mar22_platinum_38
ศิริเพ็ญ นาวีพัฒนา

กรุงเทพฯ

(ชนพล บุญสุขนิกร)

บุณฑริกา ชัยบุตร

แม่ฮ่องสอน

(ปทุมพร สุเขียว)


Mar22_platinum_39 Mar22_platinum_40
ณัฏฐ์ปวีณ จิรมงคลพร

ร้อยเอ็ด

(ลักขณา ทองสตา)

กัลยารัตน์ ยิ้มมงคล

นครปฐม

(สรัล ยิ้มมงคล)


Mar22_platinum_41 Mar22_platinum_42
สพญ.ตีรณา อารีกุล

กรุงเทพฯ

(ตฤณ อารีกุล)

วริศรา สีกานิน

กรุงเทพฯ

(รัศมี โกลิบุตร)


Mar22_platinum_43 Mar22_platinum_44
ปุญชรัศมิ์ สวัสดิ์รัตพล

กรุงเทพฯ

(จุลพงศ์ - ปาลิน ยศพล)

ลิฬลณี อิ่มใจ

กรุงเทพฯ

(ชานันท์ สุขจิรวาณิช)


Mar22_platinum_45 Mar22_platinum_46
วัชนี ลำทรง

สุโขทัย

(ธีระนุช - กิตติธัช ตันโน)

นันทกานต์ ดุกคง

นนทบุรี

(ชนิตา พานิชวัฒนาเจริญ)


Mar22_platinum_47 Mar22_platinum_48
วรันธร ธัญญาภิบาล

กรุงเทพฯ

(พ.ต.ท.จิรายุทธ คงคลัง - ธนพร อนันตเสถ)

กชพรรณ ถนอมกุลฉัตร - ทองปลิว พินโปน

ฉะเชิงเทรา

(วิพา เอี่ยมวิจิตร)


Mar22_platinum_49 Mar22_platinum_50
อรพินท์ พันธ์ทิพย์ - สมหมาย กองแก้ว

สงขลา

(กัญจนา - สมชาย ขวัญเกื้อ)

ครองทรัพย์ หอมชื่น

ขอนแก่น

(นาตยากรย์ รัศมีโรจน์)


Mar22_platinum_51 Mar22_platinum_52
รัตนาวดี - ยอดชาย ประทุมสุวรรณ์

ตรัง

(ธิปไตย นุ่นปาน - ปาริชาติ สงคง)

กัลย์พัชร์ รัตนพิชชาพร - ภพพล ประทุมษา

ชลบุรี

(วุฒิวัตร์ ลีพรหมรัตน์)


Mar22_platinum_53 Mar22_platinum_54
วิกันดา - ร.ต.บรรจบ ศรีหารักษา

นครพนม

(ชาตรี บัวชื่น - พิมพรัตน์ หมายมั่น)

อนงค์ น้อยเมือง - ภานุมาศ เอื้อจำนงค์เมฆ

กรุงเทพฯ

(ศรินทิพย์ - ศุภวิชญ์ ธนเจริญประดิษฐ์)


Mar22_platinum_55 Mar22_platinum_56
อรชา จันทรัสสะ - จีระวัฒน์ ธิราชรักษ์

หนองคาย

(เปี่ยมจิต - ชิราวุธ ปทุมวัน)

ทรงวุฒิ ส่งเกื้อ - พัชรีพร จันทร์เพชร

พัทลุง

(อาเขตร์ ทับทวี - เบญจพร สงแช้ม)


Mar22_platinum_57 Mar22_platinum_58
วรรณชนก - สมเกียรติ เพชรชู

สุราษฎร์ธานี

(สมจิตร์ - สานิตย์ เต็มชื่น)

อุไรรัศมี - ธีระยุทธ รัศมี

บึงกาฬ

(ศรีเกษมศักดิ์ กองนาคู)


Mar22_platinum_59 Mar22_platinum_60
ธัญญรัศม์ - ยงศักดิ์ ประภาพันธศักดิ์

นครราชสีมา

(ดวงรัตนฉัตร - ฉัตรธนนันทน์ ฉัตรเมืองปัก)

แสงแข ทับทองหลาง - นพฤทธิ์ ทองปาน

ชลบุรี

(ธรรมสรณ์ เชิดโฉม)


Mar22_platinum_61 Mar22_platinum_62
พญ.รุจิเรข นิลศรี - นพ.ภควัต ทานท่า

นครสวรรค์

(ธัญญพัทธ์ ชัยภัทร์ภีรศรี)

โสพัชร์ รัตนพันธุ์ศรี - พิมล พรหมวิเศษ

กรุงเทพฯ

(นพดล - ทิพย์วรรณ รัตนพันธุ์ศรี)


Mar22_platinum_63 Mar22_platinum_64
เจนจิรา - จินตวีร์ ช่วยอินทร์

พัทลุง

(จักรพงษ์ สงแช้ม - วิภาวดี รักล้วน)

อัญชุลีพร - เกียรติศักดิ์ จันธินุมาตร

เชียงราย

(รุ่งนภา กุศล)


Mar22_platinum_65 Mar22_platinum_66
ภญ.ฮัลซูรา - ฮัสมาดี ยีตาเฮ

นราธิวาส

(ระนอง - จิรศักดิ์ วัชรปิยานันทน์)

พญ.กานต์ชนก สุทธิผล

ราชบุรี

(พญ.รุจิเรข นิลศรี - นพ.ภควัต ทานท่า)


Mar22_platinum_67 Mar22_platinum_68
นันทพร สมนันชัย

กรุงเทพฯ

(สาริศ ศิริรุ่งเรืองกุล - เบญจวรรณ ขันขาว)

เสาวลักษณ์ พันธ์เรืองวงศ์

กรุงเทพฯ

(นันทพร สมนันชัย)


Mar22_platinum_69 Mar22_platinum_70
นพวรรณ บุญคุ้ม

กรุงเทพฯ

(กัลยา พรพิพัฒน์ศิริกุล - ศิรินทร เม่าทอง)

สรัญญา พานา

อุดรธานี

(วาสุกรี ศรีใชย - สิทธิศักดิ์ ผาวงษ์)


Mar22_platinum_71 Mar22_platinum_72
สุพัตรา กล้วยทอง

นนทบุรี

(ณัฐวดี บุนนาค - รพีกร ธัมมะ)

รุ้งเพชร ตรีอเนกชัย

กรุงเทพฯ

(ภญ.รัฐยา รัตนาพันธ์ณรงค์)


Mar22_platinum_73 Mar22_platinum_74
กาญจนา คะไชยศรี

กรุงเทพฯ

(กรฤต จันท์โศภิน - ถวิลจิตร ถาวงค์)

จุรดาพร ศรีคำดี

เชียงใหม่

(วิมลรัตน์ หงษ์ทอง)

Mar22_platinum_75
เสาวลักษณ์ สุนิปา

สระแก้ว

(ศุกษา สุนิปาวงค์)

GoldH.png

กรุงเทพฯ

ธีรุตม์ สุนทรถาวร
(อรอนงค์ ศิริรังคมานนท์)
จารีย์กร ปิติบาตร
(ศิวนันทน์ จรัสจินดารัตน์)
พิกุล ศรีมุข - ประสาร นุ่มนวล
(พิทยา ศรีมุข)
สุนันทา อินทะรังษี
(ประดิษฐ์ ถมภิรมย์ - นฤภร ถิตย์รัศมี)
รัชญา มะโนเรือง
(ศรีวตาภรณ์ ส.สุวรรณ์)
พิมพ์ชนก เหง่างาม - นพพร รุจิธนวินกุล
(อานนท์ โพธิ์ศรี - ปัทมาพร สมบูรณ์)
ปณิชา กิจพงศ์ศักดา
(รถชิต ศรีอุทัย - ธิรดา กิจพงศ์ศักดา)
ธฤษณุ กรรณกุลสุนทร
(จมาพร แสงทอง - ธัญภ์ไชย วิพรสถิตย์)
พรหมภัสสร หมื่นพันชัย - ภคินท์ บำรุงวัตร
(ณิรินทร์ญา ชัยสุริยรุจน์ - เศรษฐพงศ์ ศรีทัศนีย์)
นัทชัย ใบม่วง (ชัชวิน - ดวงสุดา ใบม่วง)
จักรกฤษณ์ กรณโสภณพันธ์
(ณัฎฐารมย์ โรจมงคลภัทร์)
กตเวที เดชอรัญ
(พญ.สุทธิมา เกื้อเพชร - กันตภณ พฤทธิ์พหล)
สุวรรณา ร่วมสนิทวงศ์
(วรีสา นวีภาพ)

ฉะเชิงเทรา

กุลฑีรา - พงศกร ไพศาลวรพงศ์
(พรทิพย์ โฮ้ลพบุรี)

ชลบุรี

ปิ่นภัทร์ จินตะเวช - เอกราษฎร์ นาคมี
(ปาลิดา ตาคำ)

ชุมพร

ฐาปกรณ์ ชูละเอียด - อลิษา สกุลเกียรติศิริ
(ปรัชพร รัตนพวงทอง)

ตรัง

ชงคา - ณัฐณิชา ยิวสิว
(ราตรี - วิศาสตร์ จงสกุล)
ครองชัย ปวนหนิ้ว
(พัชรา - เอกชัย เหล่าภักดีพงศ์)

ตราด

กฤตภัค บุญพูน - เกียรติศักดิ์ จันทร์แสง
(ศิริธนพร สถิรเกียรติ)

นครปฐม

กัญญ์ณณัฐ - จิระวัฒน์ วงษ์อมรถิรโชค
(เนื้อทอง อะริยะพงศ์)
ปฐมพงศ์ เตียงลัดดาวงศ์
(ธนัท เดชบุญทวีสุข)

นนทบุรี

นวลวรรณ คงแสงไชย
(ณัฐนนท์ พฤกษ์วัชรกุล)
ณิรินทร์ญา ชัยสุริยรุจน์ - เศรษฐพงศ์ ศรีทัศนีย์
(นพ.สุรินทร์ โตสุโขวงศ์ - พจ.ชญานิษฐ์ ชาญพรพิพัฒน์กิจ)
เสาวลักษณ์ สนามคำ - WEI HAIDAN
(ณรงค์ศักดิ์ สายตรี - จันนิภา แซ่ตั้ง)
กิตติพร สถาพรพิริยะเดช
(สรไกร คุณานุสรณ์ชัย)
สุรชาติ สัตตบรรณศุข
(รชต สัตตบรรณศุข - ชิสา ฮ้อแสงชัย)
ธนัชพร แสงวิโรจน์
(กฤชนรา - ธันย์นิจฐา โภคาพันธ์)
ฉัตรมณี แดงสังวาลย์
(โสภา - ธเนศ ศัยศักดิ์พงษ์)
อนัญญา - นพดล เขมาภิรักษ์
(ปุณยนุช วงศ์ฐากูร)

นราธิวาส

สุมาลี - ธีรยุทธ เนื้ออ่อน
(อุไร สายวารี - นิอายิ จิยี่งอ)

ปทุมธานี

ทักษอร ทองเปี่ยม - ชยุตม์ ณ ระนอง
(ชนากานต์ ธัชชนะชัย)
พุฒธิพงค์ พึ่งบุญ
(อิสิวุฒิ บรรจงกะเสนา ณ อยุธยา)
พนัสดา - กรรัตน์ แสงพราว
(วิไร คำแก่นกลาง)

ประจวบคีรีขันธ์

รณรงค์ บุญญานันท์
(เสาวลักษณ์ เพ็ชรเจริญ - ธนาคาร เรืองแสงวัฒนา)

พระนครศรีอยุธยา

กำไร พงษ์สุภาพ
(สิริรัตน์ สารีรอด)

พิษณุโลก

ฉมามาศ - นทีเทพ จันทะราช
(ณัฐกิตติ์ - นันทนิษฏ์ อนันต์ชลินทร์)

เพชรบูรณ์

เมธาวี สีวัน
(ธิดารัตน์ ศิริรัตน์)

ภูเก็ต

นพพร ศรเทพ - พิกุล พิจอมบุตร
(อนุสรณ์ จิตตะวิกุล)

ยโสธร

สุมนา บุญทศ
(ปลื้มฤทัย ผ่านสำแดง - ธวัฒน์ ใจซื่อ)

ยะลา

มีร่า - ธีระพัฒน์ ชัยศิริ
(สุนีย์ อนุพันธุ์สกุล)

ระยอง

คณพล หมี่นไกรทอง - จุลย์ลดา รักสัตย์
(ณัฐสิรี ฉลาดธัญญกิจ)

ราชบุรี

ศรัณรัตนภัทร์ - สุรเชษฐ อ่อนศรี
(ณภาภัช - ภคพล จำนงนุสรณ์)

ลำปาง

มัลลิกา จารุวรรณรัตน์
(สรศิริ - ศรีธนา สิวะโมกข์)

สงขลา

ชุติมา สมรรถคนี
(ฐิติญา ไตรโสรัส - อภินันท์ ชอุ่มชัยศิริ)

สมุทรปราการ

วรรณา สุวรรณสังข์ - FRANCISCO JAVUIER GIRALDO
(ขวัญจุฬา ศรีวิทยารักษ์)

สระบุรี

กาญจนา มิ่งมิตรไทยกูล
(ปรัชญาณี ป้องปิด)

SilverH.png

กรุงเทพฯ

พรรณวดี - ณรงค์ สกุลพิเชฐรัตน์
(พจมาน - ปัญญา วารปรีดี)
เบญจวรรณ ภัทรวังฟ้า
(ศกลวรรณ ทิพย์รอด)
เฮียงเอ็ง แซ่ห่อ
(ชัยรัตน์ วงศ์ธีรทรัพย์)
เวณิการ์ พันธ์ชาติ - อภินันท์ ชุติประภา
(สุนทร ดวงมณี - วันทนา ถิ่นแก้ว)
ฐิฏิพัฒน์ เอี่ยมวรพงษ์  
(ปภาวี คอลลิน)
พรพิมล พันธ์ศรี
(ศิวนาถ ชัยกฤตยากุล)
ทองสาย กันทามูล
(ชวนพิศ ขรัวทองเขียว - ชวลิต เติมปรีดา)
ชนแดน รัตนเพียร
(วันพืช มาหะมุ)
นันท์นภัส หิรัญวงษ์
(สิรภพ รัตนประทีปกร)
เกณิกา ศิริบัญชาวรรณ
(ธณัช จรูญวิทยากุล)
ชลลดา ศักดิ์ดี
(กนกพร เวโรจนนันท์)
พรรษวัตร์ พัฒนเทียรฆ
(ณัฐพัชร์ พัฒนเทียรฆ - TOBIAS FISCHER)
ปรัชญกร สายเชื้อ
(พิรัฐ กิตติพงศ์เดชา)
อุสนา วงษ์แดง
(รัชนีกร ชินพงศ์)
ฤทธิดล ธีรเนตร - รุ่งทิวา ศิวาชัญ
(นุชนารถ ไวทยกุล)
ศราวุธ ฉัตรพัฒนวงศ์ - ธนกฤตา คำพวง
(ณัฐณิชา ลาภพิเชฐ - BRIAN DANIEL MAYERNICK)
วราลักษณ์ จิรานันตรัตน์
(อารยา เสถียรวราภรณ์)
นลิน นิติคุณธรรม - ณัฐพล ทวีเติมทรัพย์
(สุภาภรณ์ ใจรักความเมตตา)
อลิศรา ไกรนรา
(เยาวรัตน์ ยอดเลี่ยน - พิเชษฐ จันทร์ละออง)
ธีระเดช วารี
(ทิพยวรรณ์ ไกรนรา)
รุจิพัชร์ พงศ์ภูวโรจน์
(ศิริเพ็ญ เสถียรชัยนนท์)
ขวัญตา - สุรเดช ศิริวัจนางกูร
(ประกายรัตน์ - ไพโรจน์ พานทองประเสริฐ)
จิรภัทร เจี่ยเจริญ
(มลทิพย์ เจี่ยเจริญ)
ริชสภรณ์ - ปวิทย์ศรัณ ภูมรัฐสกุล
(ปองศักดิ์ รัตนพงษ์)
พิชานันท์ พูลสวัสดิ์ - ณัฐพล มงคลรังสฤษฏ์
(กตเวที เดชอรัญ)
ภาลินี อารมณ์ชื่น
(ภิญญาดา ทองจันทา)
กนกศรี ปคุณวรกิจ
(วราลักษณ์ จิรานันตรัตน์)
จุฑามณี เลิศอมรภัทร
(วิสุดา ยืนยงพิสิฐ)
อัญญาณี เทศประสิทธิ์
(สุธิดา เขียวหวาน)
ศุทธินี กันตะบุตร
(อัญญาณี เทศประสิทธิ์)

กำแพงเพชร

ศิราทราย บูชาบุญ
(ยศยา เกิดศรี)

ขอนแก่น

ชัชญาภา คำสวัสดิ์
(พงศกร ภูแล่นเปลือย)

จันทบุรี

ปวรัศ ปัสวัน - สุริพัฒน์ มาลาสาย
(นิธิดาว ปัสวัน)

ชลบุรี

อรทัย พรมมาวัน
(พัชฎาภร เนธิบุตร)
ชัยภัทร อยู่สอาด
(ฉัตริน ต้นพรหม)
ศิรินทิพย์ ศรีเรือง - อภิชาติ สองวงค์
(สุพรทิพย์ ณรัตติกาลสุขะ)
สุธาสินี อิฐงาม - สกล ไทยนิมิต
(ภิญญาพัชญ์ วินิชจิราวัฒน์ - มโน บุญนิล)
ธนพร ศิริศักดิ์สมบูรณ์ - ธีรภัทร ชายชุม
(นิธิศ วงศ์สว่าง - ศศินันท์ ค้าธัญญะ)

ชุมพร

มลศิการณ์ ชัยรัตน์ - วัน ทุเรดไธสง
(บัวเรียน - ประสิทธิ์ แทนไธสง)

เชียงราย

อาภาพร บุญทา
(สุพรรณิการ์ - นพดล ทาวงค์)

เชียงใหม่

หัตถชัย สวัสดิ์สุข - ปุ๊กปิก จิตตะปัญญา
(ณัฎฐวุฒิ ทองรักษ์)
บัวผัน อยู่นาน
(สมฤทธิ์ สุวันนา)
กรวิการ์ แซ่ว่าง
(พัชราภรณ์ แซ่ว่าง)
นัยน์ภัค ปัญญาฟู
(อำไพ ชัยมงคล - ปิยศักดิ์ ไชยทา)
อรรถพงษ์ ตัณมุขยกุล
(ปาลิดา ตาคำ)
วิไลลักษณ์ ยอดทองเลิศ
(ณิชากร มูลสองแคว)
สุมิตรา พวงพิกุล
(กิตติยา ชูสกุล)

ตรัง

ฉัตรชัย จันทร์แย้ม
(ธัญญภัสร์ นนท์ธีระรังสี)

ตราด

แสงแข แซ่ลิ้ม
(สมถวิล โชตนาการ - สมศรี จุมจัง)
สมถวิล โชตนาการ - สมศรี จุมจัง
(พเยาว์ - ประกิจ มะหะสุ)

ตาก

เบญญาภา โยธาณิชกุล
(ธิดารัตน์ มาน้อย - นพพร หอมขจร)

นครปฐม

เทอดศักดิ์ บุญเรืองยศศิริ
(ณิชชา มีสินภิญโญ)

นครศรีธรรมราช

บัณฑิต - วรลักษณ์ ทิพย์อักษร
(วิไลลักษณ์ - หัสดี ดำนา)
ประทุม - มีชัย ศรีสว่าง
(พอพล - อุทัยวรรณ หาญปราบ)
ธนมล - สยาม สินภิบาล
(ถวัลย์ - พยอม ทองประสาท)
สราวุธ - พนิดา รัญเสวะ
(รัฐลภณ - ชมธิภัทร เพชรอรชร)
ณัฐวดี ภักดีสุวรรณ์
(อบ ธนทรงสวัสดิ์)
ปราณี เพ่งพินิจ - อนันต์ พรหมจันทร์
(ศิระอร บัวโคกรัง - วิโรจน์ อนุรักษ์)

นครสวรรค์

วรวุฒิ แขวงคง
(ไพโรจน์ ไกรวิริยะ - สุธาธิณี กรุดเงิน)

นนทบุรี

สมพร ประชันกาญจนา
(กุลชญา บุญลาภ - รชต วงศ์เล็ก)
อัญจิดา - ณัฐชาต เจิดนภาพันธ์
(ไพลิน ศรีหิรัญ)
ธัญญารัตน์ พึ่งผลัด - ธีรภัทร์ วงศรีชู
(มนวรัตน์ มธุรพจน์วจนะ)
รวิภา เสวกวงศ์
(นพดล แสวงคิด)
ชมพูนุช สว่างเลิศวงศ์
(วุฒิ ชาญสืบกุล - นฤมล หนูคง)
ธัญวรินทร์ คุรุรัตน์
(วาสนา กิตติวินท์วรากุล)

นราธิวาส

ฟากีส เจ๊ะแว - อายูมิง มามะ
(นูรไอนี อูเซ็ง)
ฟาดีละห์ ยูโซะ
(ซอฟยะห์ อีซอ)
ตอยีบ๊ะ - ออรียัน มะสาแม
(โนรไอนี มะแซ - อัมราม สาแม)
นูรีแซ - ภูวดล บุตรเหล่
(สมร บือสาแม)
อาดีย๊ะ แยนา
(อับดุลมาหน๊ะ ลีมะ - แยนะ มาแล)
นายียะห์ ยูโซะ - อาสือมิง เม๊าะซา
(มาฮานี - มูฮำหมัด สมะแอ)

น่าน

ณยา จินาเกตุ
(กมลพร ศศิธร)

ปทุมธานี

ศรินทิพย์ - ศุภวิชญ์ ธนเจริญประดิษฐ์
(มุกริน เสียงเพราะ)
สรทนิต หวังศรีประเสริฐ
(ปานใจ พึ่งประโยชน์กิจ)
โกวิทย์ ศุภโกศล
(ปราณธิดา แป้นทอง)

พระนครศรีอยุธยา

กรรณิการ์ แก้ววรรณดี
(พรชัย ชวลิตดำรง)
ช่อผกา - สุภกร คงสมแสวง
(สมบัติ - กนกรัตน์ สักกัจจวันท์)
พุสิตรา ศิริสัมพันธ์
(ดนิตา ศิริสัมพันธ์)

พัทลุง

ชนินทร์กานต์ เกลี้ยงประดิษฐ์
(เนิม จุลผดุง)
นิทัศน์ หนูคล้าย
(จารุวรรณ รักล้วน - ชำนิ นาคเล็ก)

พิษณุโลก

บุศรินทร์ พิมพล
(ธนัญนิกม์ ชูอ่อนธัญรัตน์)

เพชรบุรี

หทัยภัทร ชุ่มจิตต์
(วรรณิศา ทวิชัย)

เพชรบูรณ์

ชลรักษรัก - สุรศักดิ์ คำภา
(เพ็ญภักดิ์ ฟ้าทองศรีสุขดี - ชัชวาล อินทนะ)
ณัฐพงษ์ ดวงมณี
(สิรีธร ลำจวน)

ภูเก็ต

ณิชนันทน์ แซ่โก๊ย
(กิตติศักดิ์ สิทธิศักดิ์)
สายันต์ นะวิจิตร
(มิ่งกมล ฉิมสุข)
อริสรา คีรี
(ธัณวนันต์ - ณัฐวัฌต์ วิโรจน์วรานนท์)
ธัญญภัสร์ นนท์ธีระรังสี
(อำไพวรรณ์ - บุญโยค นนท์ธีระรังสี)

ยะลา

ธานี ช่อวงศ์ - นวรัตน์ ลิขิตพิพัฒน์
(พญ.บุญรัตน์ ประพันธ์วงค์ - ชวลิต ศรีประสิทธิ์)
ฟาอีซา บินอาบูด - มูฮำมัดฟาเดล บราเฮ็ง
(สุกัลญา - อดิศักดิ์ รักดี)

ระนอง

ณิชกานต์ เหล็กดี
(วรากร ก้อนจันทึก)

ระยอง

ธนภร สินธพอาชากุล - อภิศลย์ ปรีชาศิลป์
(จรัสศรี ลิน)

ราชบุรี

เขมณัฏฐ์ ธัญสิรินันทโชติ
(นิชา ชื่นจวงจันทร์)

ลพบุรี

ปภาดา สุขสวัสดิ์
(อัญชิสา - พงษ์ศักดิ์ ทีปรักษพันธ์)

ศรีสะเกษ

สมหมาย - สุชาติ พลคำ
(อนงค์วรรณ จันทกรณ์)
จิราวรรณ เจือทิน
(พรภิชาพรรณ มูลทา)

สกลนคร

ดรรชนี - ธวัช ทิพย์เสนา
(จารุณี - ประยุธ ปัดถราช)

สงขลา

สุภาวรรณ โภชนุกุล
(ประสพพิมพ์ - ดุสิต พรหมสิน)

สมุทรปราการ

สุจิตรา บุตรโพธิ์ศรี
(ดารารัตน์ แซ่เตียว)
ศกรภพน์ บรรเลงจิตร์
(ฐาปนา ถนัดสร้าง)
พศวัต การคณาทรัพย์ - วิลาวัณย์ สัตยอานนท์
(พชญ ศรีชัยเกศ - ธันย์จรัส เวชรัชต์พิมล)
อรอารีย์ - มานพ คุณชื่น
(เลื่อมล่า พิศนอก)
อาริษา สุขกา
(ธีรเมศร์ พิชัยภัทรพัชญ์)

สมุทรสาคร

พิลม - วินัย มากกลิ่น
(กุลิสรา เอี่ยมท่าไม้ - สุภาเศรษฐ์ ถมยาแก้ว)

สระแก้ว

สุนันทา ชมสุข
(สิริรัตน์ ลิ้มพันธ์อุดม)
ราชัน - สิริพิชญ์ เทวัน
(วินัย - วัลย์ลดา พรมเวียง)

สุโขทัย

ก้าน - ประเทือง ปะระใจ
(หนึ่งฤทัย - วรพันธ์ ลุนเผ่)
นภาพร สุรวัฒนพงศ์
(ชัยวัฒน์ แซ่โง้ว - มารีน่า สุขสาลี)

สุพรรณบุรี

นุจรี ทองบ้านโข้ง
(หทัยชนก อิ่มชุ่ม - ปิยะพงษ์ โพยนอก)

สุราษฎร์ธานี

ปุณญาดา - ธีรวัตร ศรีเกิด
(ศศิธร บุณยภักดี)
บุญรัตน์ อินทคีรี
(อนงค์ อินทคีรี)
เรวัต คงจีน - ขวัญจิตร อินทคีรี
(บุญรัตน์ อินทคีรี)
จิรนันท์ ทองสุข
(บุศรินทร์ เพิกแสง)
วรกาญจน์ สันตานนท์
(ธนากร - วันทนี สันตานนท์)
ไมตรี - หนูเล็ก อินเตรียะ
(ปาณิศา ทองวิลาศ)

อำนาจเจริญ

เจนจิรา บ่อแก้ว
(ชาตรี พิมวงศ์ - ปัทมาพร อินทพรม)

อุดรธานี

พรศักดิ์ ทมโปะ
(รัตนรัตน์ สมัยทองจรัส)

อุทัยธานี

อารยา ศรีเอี่ยม
(กุสุมา สอาดศรี)

อุบลราชธานี

กริช ภูริธร
(มาลินี - สุกัน ภูริธร)