19 OCT 2021 ข่าวสาร/กิจกรรม 2 นาทีในการอ่าน 409 VIEWS

FOA แชร์เฟรนด์อย่างไร โพสต์ที่ไหนได้บ้าง | นิตยสารอะชีฟ ฉบับพฤศจิกายน 2564

nov21-update-bussiness3-03.png


nov21-update-bussiness3-04.png


nov21-update-bussiness3-07.png
แชร์บนช่องทาง social media ที่คุณสร้างขึ้น


nov21-update-bussiness3-05.png


nov21-update-bussiness3-08.png
แชร์ในข้อความส่วนตัวที่คุณพูดคุยกับลูกค้า


nov21-update-bussiness3-06.png


nov21-update-bussiness3-09.png
แชร์ในกลุ่ม line หรือ zoom ที่คุณสร้างขึ้น


nov21-update-bussiness3-10.png

• ตรวจสอบเนื้อหา ซึ่งจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (Misleading) และสอดคล้องกับช่องทางโซเซียลมีเดียที่สร้างขึ้นด้วย
• หลีกเลี่ยงการส่ง หรือกระจายข้อความไปยังหลาย ๆ ช่องทาง หรือส่งหาบุคคลอื่นที่ท่านไม่มีความสัมพันธ์บนพื้นที่ดิจิทัล (Spam) จนดูเหมือนเป็นการรบกวน หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น